Prace dyplomowe

Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla studentów

Na podstawie decyzji kierownika jednostki dydaktycznej pracownik dziekanatu wprowadza do systemu USOS komplet informacji koniecznych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, a następnie powiadamia studenta i kierującego pracą o możliwości złożenia pracy dyplomowej w APD.

Uwaga! Zgodnie z § 47 Regulaminu Studiów na UW student powinien złożyć pracę dyplomową w APD w postaci pliku PDF na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.

Działania studenta – autora pracy dyplomowej

 • Krok 1. Autor pracy uzupełnia dane w APD (Wpisywanie danych pracy): język pracy (jeżeli nie został uzupełniony), tytuł (w wersji angielskiej) oraz streszczenie i słowa kluczowe. Wprowadzone zmiany zatwierdza przyciskiem Zapisz dane pracy.
  Uwaga! W tym samym kroku (Wpisywanie danych pracy) autor pracy zapoznaje się z treścią oświadczeń i je zatwierdza. Bez zatwierdzenia oświadczeń nie będzie miał możliwości przejścia do kolejnego kroku (Przesyłanie plików z pracą). Jeśli praca została napisana przez kilku autorów, wymóg ten dotyczy ich wszystkich. Oświadczenia składane w APD zastępują oświadczenia, znajdujące się dotychczas na pierwszych stronach pracy dyplomowej. Zgodnie z Zarządzeniem nr 120 Rektora UW z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym od 10 czerwca 2020 r. oświadczeń tych nie zamieszcza się w pracy dyplomowej.
  Po zatwierdzeniu oświadczeń przycisk Przejdź do dodawania plików staje się aktywny, autor pracy może przejść do Kroku 2: Przesyłanie plików z pracą
  Ostrożnie przy wypełnianiu poszczególnych pól edycji należy szczególnie uważać przy wklejaniu gotowego tekstu z innego edytora np. Word’a, ponieważ system nie czyta w ten sposób wprowadzonych znaków specjalnych
 • Krok 2. Autor pracy zamieszcza pracę w postaci pliku w formacie PDF. Plik z pracą nie powinien przekraczać pojemności 20 MB. Nazwa pliku powinna być spójna ze schematem stosowanym na UW. Następnie autor pracy przy użyciu przycisku Przekaż do zatwierdzenia przez opiekuna przechodzi do Kroku 3 (Akceptacja danych).
  Przygotowanie plik z pracą wg schematu stosowanego na UW:
  a. należy zapisać pracę w formacie PDF
  b. nazwa pliku :
  3321-MGR-FL-IT-PESEL studenta.pdf (dla prac magisterskich)
  3321-LIC-FL-IT-PESEL studenta.pdf (dla prac licencjackich)

  Uwaga! Zarówno pracę dyplomową, jak i wymagane oświadczenia student składa wyłącznie w postaci elektronicznej, dzięki czemu przygotowując się do egzaminu dyplomowego nie musi osobiście pojawiać się w dziekanacie.

 • dyplom – wersja polska

  1. opłata 60 PLN (wpłata na indywidualne konto)
 • dyplom – wersja z dodatkowym odpisem w j. angielskim

  1. opłata 100 PLN (wpłata na indywidualne konto)

Strona_tytułowa_praca_dyplomowa.docx
składanie pracy dyplomowej w APD_instrukcja dla studentów.pdf