Regulamin Samorządu Studentów Katedry Italianistyki

REGULAMIN
SAMORZĄDU STUDENTÓW
KATEDRY ITALIANISTYKI

 

§1

Niniejszy Regulamin określa organizację i tryb pracy Samorządu Studentów Katedry Italianistyki, zwanego dalej Samorządem.

§2
 1. Samorząd działa kolegialnie.
 2. Członkowie Samorządu reprezentują w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Samorząd.
§3
 1. Pracami Samorządu kieruje jego Przewodniczący.
 2. Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu należy:
  1) działanie w Samorządzie;
  2) nadzór nad działaniami komisji Samorządu;
  3) reprezentowanie Samorządu;
§4

Przewodniczący Samorządu może wystąpić z wnioskiem o odwołanie członka Samorządu, jedynie w następujących przypadkach:

1) członek Samorządu nie stosuje się do uchwał Samorządu;
2) członek Samorządu rażąco naruszył przepisy niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Samorządu;
3) członek Zarządu nie wywiązuje się z obowiązku kierowania sekcją lub czyni to nieudolnie.
§5
 1. W celu realizacji zadań Samorządu, Samorząd, na wniosek Przewodniczącego, tworzy Sekcje Samorządu, zwane dalej Sekcjami.
 2. Uchwała tworząca Sekcję określa zakres jej działania.
 3. Przewodniczącym Sekcji może być wyłącznie członek Samorządu.
 4. Przewodniczącego Sekcji powołuje i odwołuje Przewodniczący Samorządu w drodze zarządzenia, po uprzedniej zgodzie członka Samorządu.
 5. Przewodniczący Sekcji podają do wiadomości Samorządu składy osobowe Sekcji, którymi kierują
§6

Komisje Samorządu, zwane dalej Komisjami, są organami wewnętrznymi Samorządu.

§7

Sekcje i Komisje rozwiązuje się w takim samym trybie jak tworzy.

§8
 1. Przewodniczący Samorządu zwołuje posiedzenia Samorządu, ustala ich porządek i im przewodniczy.
 2. Przewodniczący Samorządu zwołuje posiedzenie samoistnie lub na wniosek co najmniej dwóch członków Samorządu.
§9
 1. Zarząd wyraża zdanie w formie opinii.
 2. Opinie podejmowane są zwykłą większością głosów.