Punkty ECTS

CO TO JEST ECTS?

System transferu i akumulacji punktów ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) jest sposobem oceny postępów studenta w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, służy do potwierdzania pokonania kolejnych etapów kształcenia oraz ma ułatwiać tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia i elastycznych programów studiów. Został on wprowadzony w roku 1989 w ramach programu Erasmus w celu ułatwiania zaliczenia okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą. Od tego czasu system ECTS jest wdrażany przez coraz większą liczbę uczelni europejskich i to nie tylko z racji udziału przez nie w programie Erasmus, ale przede wszystkim jako system akumulacji osiągnięć studenta w różnych okresach jego studiów odbywanych zarówno na jego macierzystej uczelni jak i za granicą. Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od dnia 1 stycznia 2007 system ECTS jest obowiązkowo stosowany jako system przenoszenia i akumulacji osiągnięć w uczelniach polskich. ECTS nakierowany jest na studenta i opisuje nakład pracy, jakiego wymaga realizacja przez niego programu studiów, który z kolei powinien mieć przełożenie na efekty kształcenia, tj. wiedzę i kompetencje zdobyte w czasie studiów.

PO CO WPROWADZAĆ ECTS ?

Dzięki wprowadzeniu ECTS programy studiów na różnych uczelniach (w tym samym lub różnych krajach) stają się porównywalne. Ułatwia to mobilność studentów (np. w ramach programu LLP Erasmus, stanowiącego kontynuację programu Socrates-Erasmus) i podejmowanie studiów na kolejnych poziomach. System ułatwia również uczelniom opracowywanie zrównoważonych programów studiów dla różnych kierunków.

PODSTAWOWE ZASADY ECTS

Za podstawową zasadę systemu przyjęto założenie, że w ciągu roku akademickiego nakład pracy studentów studiujących w pełnym wymiarze (tj. studentów studiów stacjonarnych) wynosi przeważnie ok. 1500-1800 godzin i odpowiada 60 punktom (jeden punkt odpowiada 25-30 godzinom pracy). Nakład pracy studenta obejmuje czas niezbędny do opanowania wiedzy, umiejętności, nabycia kompetencji określonych jako efekty kształcenia dla danego programu studiów, czyli odbycia przewidzianych w nim zajęć, wykładów, seminariów, praktyk oraz samodzielnej pracy niezbędnej do przygotowania się do egzaminów, prezentacji, lektur itp.

PODSTAWOWE DOKUMENTY ECTS

Pakiet informacyjny ECTS – zawiera najważniejsze informacje dotyczące uczelni, programu oferowanych przez nią studiów, zasad rekrutacji oraz praktyczne informacje dla studentów. Wykaz zaliczeń – jest to wykaz zajęć, na które uczęszczał dany student, uzyskanych przez niego punktów ECTS oraz otrzymanych ocen.
Porozumienie o programie zajęć – zawiera listę zajęć, na które powinien uczęszczać student studiujący w ramach programu LLP Erasmus wraz z odpowiadającymi im punktami ECTS. Lista ta powinna zostać zatwierdzona przez obie uczelnie – wysyłającą i przyjmującą studenta.