DITALS

NOWA OFERTA DYDAKTYCZNA (od 2015/16)

Dzięki podpisaniu umowy z Università per Stranieri di Siena, Katedra Italianistyki UW jako jedyna w Polsce oferuje studentom II stopnia możliwość uzyskania Certyfikatu Università per Stranieri di Siena w zakresie nauczania języka włoskiego – DITALS (Didattica dell’italiano come Lingua Straniera), honorowanego w całej Unii Europejskiej.

Ramowy program:

Ditals I stopień Przygotowanie nauczycielskie w Polsce wg wymogów MENIS* ECTS Prowadzący
Moduł I
Glottodidattica (30 h)
3,5 P. Stasiak
Moduł II
Linguistica educativa
(W. Mon.) (30 h)
4 I. Szantyka
Moduł III
Sociolinguistica educativa (30 h)Moduł IV
QCER (przygotowanie samodzielne, na podstawie lektur)
3,5  
Moduł V
Tecniche dell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera (30 h)
3,5 J. Orzeł
Praktyki nauczycielskie – 60 h (DITALS I)Praktyki nauczycielskie – 300 h (DITALS II) Praktyki nauczycielskie – 150 h Osoba odpowiedzialna:B. Newecka
Egzamin z informatyki (w Katedrze lub jako krótki test – warunek wstępny przystąpienia do egzaminu DITALS)  
Rejestracja studentów na egzamin DITALS i odnośna korespondencja J. Orzeł

*Przygotowanie nauczycielskie w Polsce wg wymogów MENIS (moduły do zrealizowania jako uzupełniające do programu DITALS):

MODUŁ 2(studia I stopnia) Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne Pedagogika 75h
Psychologia 75h
Emisja głosu 30h
Praktyka 15h+15h
MODUŁ 3(studia I stopnia) Przygotowanie dydaktyczne Podstawy dydaktyki 30h
Dydaktyka przedmiotu 90h
Praktyka 120h
MODUŁ 2(studia II stopnia) Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne Pedagogika 30h
Psychologia 30h
MODUŁ 3(studia II stopnia) Przygotowanie dydaktyczne Dydaktyka przedmiotu 60h
Praktyka 60h

http://www.kn.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41:rozporzdzenie-mnisw-z-dnia-17-stycznia-2012-r-informacja-&catid=5:aktualne&Itemid=5

Propozycja realizacji przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (Moduł 2) oraz dydaktycznego (Moduł 3) dla studiów I i II stopnia:

MODUŁ 2(studia I stopnia) Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne Pedagogika 75h
Psychologia 75h
Emisja głosu 30h
15h+15h
MODUŁ 3(studia I stopnia) Przygotowanie dydaktyczne Podstawy dydaktyki 30h
Dydaktyka przedmiotu 90h
Praktyka 120h
MODUŁ 2(studia II stopnia) Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne Pedagogika 30h
Psychologia 30h
MODUŁ 3(studia II stopnia) Przygotowanie dydaktyczne Dydaktyka przedmiotu 60h
Praktyka 60h

http://www.kn.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41:rozporzdzenie-mnisw-z-dnia-17-stycznia-2012-r-informacja-&catid=5:aktualne&Itemid=5

Realizacja modułu 2 i 3 powinna trwać łącznie nie mniej niż 3 semestry. Moduł 3 jest realizowany po module 2 (Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r.).

Realizacja modułu 2 i 3 powinna zostać potraktowana jako program uzupełniający do programu DITALS. Studenci pragnący zdobyć uprawnienia Menis, a nie realizujący programu DITALS, zobowiązani są do realizacji pełnej liczby godzin zajęć i praktyk określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r.

(http://www.kn.uw.edu.pl/images/20120117_standardy_ksztalcenia_dla_nauczycieli.pdf
lub:
http://www.kn.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41:rozporzdzenie-mnisw-z-dnia-17-stycznia-2012-r-informacja-&catid=5:aktualne&Itemid=5)

Celem fakultatywnego programu zajęć prowadzonych w Katedrze Italianistyki UW zgodnie ze standardami Centrum Dydaktyki i Nauczania Języka Włoskiego DITALS Uniwersytetu dla Obcokrajowców w Sienie, jest zdobycie przez studentów kompetencji w zakresie dydaktyki języka włoskiego dla obcokrajowców na poziomie C1 (DITALS I) i/lub C2 (DITALS II).

Po zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem zajęć student uzyskuje szeroką wiedzę w zakresie:

 • glottodydaktyki (potrafi wykorzystać metody nauczania języka do poszczególnych grup odbiorców, potrafi dobrać oraz opracować materiały dydaktyczne, dostosowane do odbiorców w różnych krajach),
 • kultury języka (zna różnice kulturowe i potrafi je wykorzystać w praktyce komunikacyjnej),
 • socjolingwistyki edukacyjnej (potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą zróżnicowania językowego Półwyspu Apenińskiego do nauczania obcokrajowców języka włoskiego),
 • umiejętności projektowania i wykorzystywania ćwiczeń, zaprojektowania jednostki lekcyjnej, sylabusa itp.
 • podstaw dydaktyki (dzięki znajomości pedagogiki i psycholingwistyki wie, w jaki sposób wykorzystać poznane pojęcia i procesy zachodzące w procesie nauczania i uczenia się języka obcego).

Student ma do wyboru 3 możliwości:

 • Uczestniczyć w zajęciach z glottodydaktyki, traktując je jako zajęcia specjalizacyjne (Glottodidattica, Sociolinguistica educativa, Tecniche dell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera) lub jako wykład monograficzny z dziedziny językoznawstwa (Linguistica educativa), uzyskując tylko punkty ECTS konieczne do zaliczenia programu studiów na wybranej specjalności
 • Zaliczyć cały blok zajęć z glottodydaktyki w Katedrze Italianistyki (120 h), zaliczyć zajęcia z Przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz Przygotowania w zakresie dydaktycznym (oferowane przez UW), zaliczyć wymagane praktyki nauczycielskie (150 h). Po przedstawieniu zebranych dokumentów Pełnomocnikowi Rektora ds. Kształcenia Nauczycieli na UW, dr Stefanii Elbanowskiej-Ciemuchowskiej: Elbanowska@fuw.edu.pl) student będzie mógł uzyskać zaświadczenie dające uprawnienia do nauczania języka włoskiego w szkołach polskich, zgodnie z przepisami MENiS z dnia 17 stycznia 2012 r. dotyczącymi uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języków obcych na terenie Polski.
 • Zaliczyć cały blok zajęć z glottodydaktyki w Katedrze Italianistyki (120 h), zaliczyć wymagane praktyki nauczycielskie (60 h na poziom DITALS I), zdać egzamin DITALS i uzyskać certyfikat DITALS dający uprawnienia do nauczania języka włoskiego jako obcego w Unii Europejskiej.

Informacje praktyczne dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień DITALS

Zainteresowani studenci powinni:

 1. zapoznać się z opisem, uprawnieniami, możliwościami i wymogami egzaminu DITALS na stronie Università per Stranieri di Siena: http://ditals.unistrasi.it. Znajdują się tam szczegółowe informacje i wymogi oraz lista dokumentów, jakie należy złożyć w celu przystąpienia do egzaminu DITALS I i II stopnia.
 2. zarejestrować się na wszystkie zajęcia wymagane w ramach przygotowania do DITALS prowadzone w Katedrze Italianistyki UW (zaliczanie tych zajęć jest możliwe tylko w pierwszym semestrze na I lub II roku studiów drugiego stopnia).
 3. zaliczyć w wymaganym terminie wszystkie zajęcia przewidziane w programie DITALS prowadzone w Katedrze Italianistyki UW. Za zaliczenie zajęć przyznawane są studentowi punkty ECTS UW.
 4. odbyć wymaganą ilość praktyk (tylko dla chętnych do uzyskania uprawnień nauczycielskich):
  1. 60 h praktyk dla DITALS I (300 h praktyk dla DITALS II);
  2. 60+90 = 150 h praktyk zgodnie z wymogami MENiS.
 5. zarejestrować się na stronie DITALS (http://ditals.unistrasi.it) w terminach przewidzianych sesji egzaminacyjnych (aktualne informacje podane są na stronie DITALS) i wnieść wymagane przez Università per Stranieri di Siena opłaty egzaminacyjne na rzecz DITALS (tylko dla chętnych do uzyskania uprawnień nauczycielskich DITALS):
 6. zdać egzamin z glottodydaktyki.

Spełnienie powyższych wymogów stanowi podstawę do uzyskania certyfikatu DITALS I.

O przyznaniu certyfikatu DITALS decyduje komisja na Università per Stranieri di Siena.